fbpx

Ja tenim aquí els manuals d’escriptura creativa!

Amb la publicació dels dos manuals d’escriptura creativa, en paper i en format e-book, assoleixo dos reptes:

Primer, publicar el manual de tècniques narratives “Secrets de la ficció”, que recull la meva experiència de vint anys com a professora del taller d’escriptura “Els secrets de la narració”. Ja que era un projecte que feia un parell d’anys que tenia damunt la taula.

Segon, publicar la versió en castellà dels dos llibres, tant de “Secrets de la ficció” com d’“Escriure sense por” (2019). La primera edició d’Escriure sense por. Manual d’escriptura creativa ha gaudit de l’interès de força lectors i més d’una vegada m’han demanat la versió en castellà. Doncs ara la tenim aquí: la segona edició en català i castellà. Els que ja teniu la primera edició d’Escriure sense por, podeu estar ben tranquils i gaudir del llibre que ja teniu, perquè els canvis de la nova edició són mínims.

Són dos manuals d’escriptura creativa pensats per ajudar els amants de l’escriptura creativa, escrits de manera clara i planera, amb la intenció de comunicar, estimular i oferir eines.

Autoedició

Els quatre títols són autoeditats. Com ja vaig fer amb la primera edició d’Escriure sense por, no només seré l’autora de les criatures sinó també l’editora.

Autoedició perquè vull el timó del procés editorial a les meves mans (disposar dels llibres en el moment i en la quantitat que necessiti), i la possibilitat d’introduir millores als manuals sense necessitat d’esperar a una nova edició. Perquè vull tota la flexibilitat per utilitzar els manuals d’escriptura creativa en els meus tallers a la meva conveniència.

Escriure sense por. Manual d’escriptura creativa

Escriure sense por. Manual d’escriptura creativa, conté pensaments i reflexions sobre l’escriptura creativa, textos literaris propis i propostes d’activitats que considero útils.

Escriure sense por és la idea central del llibre. Perquè no podem arribar gaire lluny carregats amb la por de fer les coses malament, sense confiar en les nostres idees i les nostres paraules, tant si som novells com si som experts.

Parlo d’aquelles qüestions que durant l’aventura de fer-me escriptora i mestra d’escriptura m’he adonat que són essencials.

La intenció ha estat fer un llibre que generi pensament i reflexió després de la lectura, amb missatges clars, exposats de manera directa i senzilla, amb propostes pràctiques que estimulin la lectura i l’escriptura.

Secrets de la ficció

Secrets de la ficció. Manual d’escriptura creativa, és un recull de tècniques narratives bàsiques escrit de manera clara i directa, amb la intenció d’ajudar les persones que es volen endinsar en el terreny de la ficció, però que també són d’utilitat en altres gèneres narratius com els textos autobiogràfics o l’assaig.

Què es pot ensenyar i què no?

El talent de l’escriptor és un do, com l’habilitat per flexionar el cos més enllà dels estàndards, així i tot, la part bona és que tant l’un com l’altra es pot entrenar. Podem fer créixer el talent i, transmetre la passió d’escriure i llegir amb constància i encomanar el sentiment de necessitar millorar l’escriptura cada dia. Aquest és el punt clau per aquell que vol ser escriptor.

No podem ensenyar ni la fada ni la musa. Però sí l’obsessió per treure bellesa de les paraules, per transmetre efectes amb transparència i ressonància, per tocar el cor i despertar les ments amb les nostres frases. I, sobretot, el que tenim l’obligació de fer els professors d’escriptura és donar una caixa d’eines útils, que puguin aprendre a utilitzar. Les tècniques narratives que hi ha a Secrets de la ficció són aquesta caixa d’eines.

No t’amoïnis si la caixa d’eines et sembla excessiva i fins i tot et bloqueja una mica.  Perquè aquest efecte és passatger i ben aviat agrairàs la seguretat i possibilitats de millora que et dona.

El que importa és que entenguis i assimilis els conceptes. Continua escrivint la primera versió a raig i amb alegria i, quan revisis, fes una lectura analítica aplicant les tècniques narratives que coneixes. A poc a poc, aniràs integrant-les a la teva escriptura i, pràcticament, no hi hauràs de pensar com a una cosa externa sinó que et sortiran espontàniament. 

A Secrets de la ficció. Manual d’escriptura creativa he recollit les tècniques narratives que considero més essencials.

Parlo del que he après participant en diverses formacions, llegint, escrivint i ensenyant als tallers d’escriptura, i ho faig amb el desig que et sigui molt útil. El coneixement d’aquestes tècniques t’ajudarà a llegir com un escriptor.

Feliç que aquests manuals d’escriptura creativa ja tinguin cara, tant en paper com en versió digital.

Pots comprar els manuals d’escriptura creativa aquí.

Si llegeixes algun dels manuals i consideres que és útil i interessant, et demano que deixes una valoració positiva. Els manuals ho agrairan i jo també.

Els tallers de tardor: El goig d’escriure i Escriptura terapèutica

three brown tiles on gray surface

Manuales de escritura creativa. ¡PUBLICADOS!

Dos retos que consigo con la publicación de los Manuales de escritura creativa:

Primero, publicar el manual de técnicas narrativas “Secretos de la ficción”. Recoge mi experiencia de veinte años como profesora del taller de escritura creativa “Los secretos de la narración”, que es un proyecto que llevaba un par de años sobre la mesa.

Segundo, publicar la versión en castellano tanto de “Secretos de la ficción” como del manual de escritura “Escribir sin miedo” (2019). La primera edición en catalán de Escribir sin miedo ha disfrutado del interés de bastantes lectores. 

Son dos libros pensados ​​para ayudar a los amantes de la escritura creativa, escritos de forma clara y sencilla, con la intención de comunicar, estimular y ofrecer herramientas útiles.

 

Autoedición

Los cuatro títulos serán autoeditados. Como ya hice con la primera edición de Escribir sin miedo, no solo seré la autora sino también la editora.

Autoedición porque quiero el timón del proceso editorial en mis manos (disponer de los libros en el momento que los requiera y en la cantidad que necesite), y la posibilidad de introducir mejoras en los manuales sin necesidad de esperar a una nueva edición. Porque quiero toda la flexibilidad para utilizar los manuales en mis talleres a mi conveniencia.

Escriure sense por

Escribir sin miedo. Manual de escritura creativa

Escribir sin miedo contiene pensamientos y reflexiones sobre la escritura creativa, textos literarios propios y propuestas de actividades que considero útiles. Escribir sin miedo es la idea central del libro. No podemos llegar muy lejos cargados con el miedo a hacer las cosas mal, sin confiar en nuestras ideas y palabras, tanto si somos novatos como si somos expertos.

Hablo de aquellas cuestiones que durante la aventura de hacerme escritora y maestra de escritura me he dado cuenta de que son esenciales.

La intención ha sido hacer un libro que genere pensamiento y reflexión después de la lectura, con mensajes claros, expuestos de forma directa y sencilla, con propuestas prácticas que estimulen la lectura y la escritura.

 

Secretos de la ficción

Secretos de la ficción, es una recopilación de técnicas narrativas básicas escrita de forma clara y directa, con la intención de ayudar a las personas que quieren adentrarse en el terreno de la ficción, pero que también son de utilidad en otros géneros narrativos como los textos autobiográficos o el ensayo.

¿Qué se puede enseñar y qué no?

El talento del escritor es un don, como la habilidad para flexionar el cuerpo más allá de los estándares. Aun así, lo bueno es que tanto una cosa como la otra se puede entrenar. Podemos hacer crecer el talento y, lo más difícil, transmitir la pasión de escribir y leer con constancia, el sentimiento de necesitar mejorar la escritura todos los días. Este es el punto clave para aquel que quiere ser escritor.

No podemos enseñar ni el hada ni la musa. Pero sí la obsesión por sacar belleza de las palabras, por transmitir efectos con transparencia y resonancia, por tocar el corazón y despertar las mentes con nuestras frases. Y, sobre todo, lo que tenemos la obligación de realizar los profesores de escritura es dar una caja de herramientas útiles, que se puedan aprender a utilizar. Las técnicas narrativas que existen en  Secretos de la ficción son esta caja de herramientas.

No te preocupes si la caja de herramientas te parece excesiva e incluso te bloquea un poco.  Este efecto es pasajero y pronto agradecerás la seguridad y posibilidades de mejora que te da.

Lo que importa es que entiendas y asimiles los conceptos. Sigue escribiendo la primera versión soltándote con alegría y, cuando revises, realiza una lectura analítica aplicando las técnicas narrativas que conoces. Poco a poco, irás integrándolas en tu escritura y, prácticamente, no tendrás que pensar como algo externo sino que te saldrán espontáneamente.

En Secretos de la ficción he recogido las técnicas narrativas que considero más esenciales. Hablo de lo que he aprendido, participando en diversas formaciones, leyendo, escribiendo y enseñando en los talleres de escritura, y lo hago con el deseo de que te sea muy útil.

El conocimiento de estas técnicas te ayudará a leer como un escritor.